PRIVACY POLICY

INFORMATION AND ACCESS TO PERSONAL DATA

1. The purpose of data processing is: fulfillment of contractual obligations and, subject to consent, direct marketing. Data processing for marketing purposes requires the consent to the processing of data.

2. The data are processed by the Administrator on the basis of art. 6 par. 1 lit. b of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC and possibly also art. 6 par. 1 lit. f.

3. In the case of consent, it is also based on art. 6 par. 1 lit. a Regulation.

4. If the data processing takes place on the basis of art. 6 par. 1 lit. b This regulation will promptly indicate the legitimate interests for which the data will be processed.

5. The recipients of personal data are all entities to whom the transfer of this data is necessary for the performance of contractual obligations, including in particular: accounting services, IT services, legal services, postal and courier services, all other employees and associates of the Administrator.

6. The administrator will process data provided on the basis of art. 6 par. 1 lit. b and f of the Regulation until the expiration of claims related to the performance of contractual obligations, and in the case of data transferred under art. 6 par. 1 lit. a Regulation to cease operations.

7. In the scope of data processed on the basis of art. 6 par. 1 lit. b Regulations:
a. the data subject has access to his personal data through an individual account in the system;
b. to the extent that the data have been transferred pursuant to art. 6 par. 1 letter. b The Regulations cannot be deleted or their processing may be restricted to the extent necessary to properly perform a contractual obligation. In the remaining scope, if the data has been given the right to request removal or restriction of the processing of this data can be done by reporting to the Administrator at the following address: general@magdalenafrackowiak.com;
c. the request related to the right to data transfer can be made by reporting to the Administrator at the following address: general@magdalenafrackowiak.com;
d. the data indicated in the application form is a condition for the conclusion of the contract, as it is necessary for its proper performance and for meeting tax obligations for both the Administrator and the data subject.

8. Withdrawal of consent for the processing of personal data pursuant to art. 6 par. 1 lit. and the Regulation does not affect the lawfulness of data processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal.

9. In the scope of data processed on the basis of art. 6 par. 1 lit. f The regulation of the right to demand the rectification, deletion or limitation of processing, or exercising the right to raise objections and the right to transfer the data may be done by submitting to the Administrator at the following address: general@magdalenafrackowiak.com;

10. A breach of the rules on the protection of personal data has the right to lodge a complaint to the President of the Office for the Protection of Personal Data.

INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zobowiązań umownych oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody, marketing bezpośredni. Przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

2. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także art. 6 ust. 1 lit. f.

3. W przypadku wyrażenia zgody to także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

4. Jeżeli przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia to administrator niezwłocznie wskaże prawnie uzasadnione interesy w celu realizacji których będzie przetwarzał dane.

5. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności: obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa pocztowo – kurierska, wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Administratora.

6. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do zakończenia prowadzenia działalności.

7. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia:
a. osoba, której dane dotyczą ma wgląd do swoich danych osobowych poprzez indywidualne konto w systemie;
b. w zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 list. b Rozporządzenia dane nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego. W pozostałym zakresie, o ile dane zostały podane prawo żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: general@magdalenafrackowiak.com;
c. żądanie związane z prawem do przenoszenia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: general@magdalenafrackowiak.com;
d. dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym są warunkiem zawarcia umowy, ponieważ są niezbędne do prawidłowego jej wykonania oraz spełnienia obowiązków podatkowych ciążących zarówno na Administrator jak i osobie, której dane dotyczą.

8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: general@magdalenafrackowiak.com;

10. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.